Previous Page  10 / 74 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 74 Next Page
Page Background

DASAR ICT UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

3

sewajarnya mengikut kesalahan yang dilakukan, sebagaimana

yang disebut dalam Dasar ICT UPNM dan Undang-Undang

Malaysia.

1.4 DEFINISI

Definisi-definisi berikut digunakan dalam Penyataan Dasar yang berkaitan

dengan penggunaan kemudahan ICT UPNM:

i.

“Aktiviti” atau “kegiatan yang dijalankan”

merujuk kepada arahan

yang dijalankan

(run)

atau

keystrokes

yang ditaip semasa pengguna

berinteraksi dengan sumber ICT yang disediakan oleh UPNM;

ii.

“Aplikasi”

bermaksud atur cara yang dibangunkan untuk

melaksanakan tugas tertentu oleh komputer seperti Sistem Maklumat

Personel (SMP), Sistem Akademik Pelajar (SAP) dan sebagainya;

iii.

“CIO”

atau

Chief Information Officer

bermaksud Ketua Pegawai

Maklumat yang bertanggungjawab ke atas perancangan, pengurusan,

penyelarasan dan pemantauan program ICT di UPNM;

iv.

“ICT”

bermaksud

Information and Communication Technology

(Teknologi Maklumat dan Komunikasi);

v.

“ICTSO”

atau

ICT Security Officer

bermaksud Pegawai Keselamatan

ICT yang bertanggungjawab ke atas keselamatan ICT di UPNM;

vi.

“Maklumat Peribadi”

merujuk kepada data atau maklumat tentang

seseorang individu termasuklah nama, tarikh lahir, nombor kad

pengenalan, nombor staf dan sebagainya;

vii.

“Maklumat Rahsia atau Sulit”

merujuk kepada maklumat peribadi

dan akaun pengguna yang merangkumi segala bentuk data, teks,

grafik, animasi, audio dan video dalam pelbagai format;

viii.

“MAMPU”

bermaksud Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan

Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri;

ix.

“Pelajar’

bermaksud seseorang yang mendaftar sesuatu program

akademik (sama ada sepenuh atau separuh masa) di UPNM, dan

berstatus aktif;